แบบสำรวจการให้บริการ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
เว็บลิงค์ส่วนราชการ

ผู้ดูแลระบบงาน
ดาวน์โหลดข้อมูล
Login Form
GPP SISAKET

  • gpp sisaket 2555

สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ

การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2555 (bottom up) และการประมาณการปี 2556

การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2555 (bottom up) และการประมาณการปี 2556

1.ปก gpp 2555

2.คำนำ

3.สารบัญ

4.บทสรุปผู้บริหาร

5.บทสรุปรายสาขา1

6.บทสรุปรายสาขา2

Last Updated (Tuesday, 21 October 2014 04:09)

 

ข่าวกิจกรรม

สวัสดีครับ  ขออภัยในความไม่สะดวกครับ  สำนักงานคลังจังหวัดกำลังปรับปรุงเว็บไซต์อยู่ครับ

ส่วนระบบฐานข้อมูลแบบสอบถาม GPP เชื่อมต่อระบบเสร็จแล้วครับ สามารถดำเนินการกรอกข้อมูลได้แล้วครับ

แบบสอบถามการจัดทำ GPP ของ อปท.  2  สาขาการผลิต ดังนี้

1. สาขาการไฟฟ้า ก๊าซ  ประปา 

2. สาขาการบริการชุมชน  สังคม     สามารถ ดาว์นโหลดที่นี่ครับ  NEW

หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำงบระมาณ พ.ศ.2558 (07/07/2557) NEW

สามารถดาว์นโหลดตามเอกสารแนบครับ   เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2 , เอกสารแนบ  3 

ขอบคุณครับ

Last Updated (Friday, 26 September 2014 07:04)

 

หนังเวียนเพื่อทราบ

แนวทางการตรวจสอบการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มสำหรับเงินบำเหน็จบำนาญพระราชบัญญัติการกลับไปใข้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับผู้รับบำนาญ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด (18/12/2557)  เอกสารแนบ 1เอกสารแนบ 2 , เอกสารแนบ 3 , เอกสารแนบ 4  new

1.การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (19/12/2557)

2.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อนในระบบ GFMIS (04/12/2557)

3.การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (08/12/2557)  แนบ 1

********************************************************************

การรับสมัครสถานพยาบาลของเอกชนเข้าโครงการเบิกข่ายตรงประเภทผู้ป่วยในกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (01/12/2557)

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (27/11/2557)

การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ( ว 370 ) (25/11/2557)

แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ (25/11/2557)

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติม จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 (21/11/2557)

แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน (17/11/2557)

ข้อคลาดเคลื่อนในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด (12/11/2557) 

การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ GFMIS (30/10/2557)

การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 106 ) (27/10/2557)

หลักการและแนวทางในการประปรุงบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล (22/10/2557)

แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน (17/10/2557)

การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 299 ) (16/10/2557)

แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน สามารถดาวน์โหลด(กค 0423.2/ว237)ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง -> บัญชี ตรวจสอบภายใน เงินนอกงบประมาณ -> มาตรฐาน-คู่มือ-แนวปฏิบัติด้านการบัญชีภาครัฐ (13/10/2557)

Last Updated (Wednesday, 24 December 2014 03:28)

 

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สอบราคา ประกวดราคา

1. ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  New (๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)

 *****************

1. ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ (17 กรกฎาคม 2557)

เอกสารแนบ  1 , เอกสารแนบ 2 , เอกสารแนบ  3

2. ประกาศผลผู้ชนะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ (๖ สิงหาคม ๕๗)

Last Updated (Wednesday, 06 August 2014 10:54)

 
ท่านคลังจังหวัดศรีสะเกษ

 

 

ว่าง 

 


คลังจังหวัดศรีสะเกษ

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

 

Polls
Joomla! is used for?
 
Advertisement
Featured Links:
Joomla!
Joomla! The most popular and widely used Open Source CMS Project in the world.
JoomlaCode
JoomlaCode, development and distribution made easy.
Joomla! Extensions
Joomla! Components, Modules, Plugins and Languages by the bucket load.
Joomla! Shop
For all your Joomla! merchandise.